Welkom op de website van het platform “FC ZZP ” (“Website”). Om optimaal gebruik te maken van de Website en diensten van Advance, RTL 7 en hun Partners, dien je je eerst op de Website aan te melden. Bij jouw aanmelding dien je akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, die hieronder zijn weergegeven. Wij vragen je dan ook deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen alvorens je ermee akkoord gaat. Tevens maken wij je attent op de Privacyverklaring, waarin het beleid op het gebied van privacy en hoe Advance omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens is beschreven.

Met betrekking tot het aanmelden op de Website en de dienstverlening van Advance en RTL 7 gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 • Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds aangeduid met een hoofdletter de volgende betekenis:
Account: een door een Bezoeker aangemaakt gebruikersaccount waarmee gebruik kan worden gemaakt van de diensten van de Website, Advance, RTL 7 en hun Partners.
Advance: de besloten vennootschap Advance Concepts B.V., gevestigd in (1059 CP) Amsterdam aan de Anthony Fokkerweg 61.
RTL 7:  RTL Nederland / CLT-UFA S.A, gevestigd in Hilversum (1217 GP) aan de Sumatralaan 47.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Bezoeker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en de diensten van Advance, RTL 7 en hun Partners.
Contactgegevens: gegevens van de Bezoeker die betrekking hebben op voor- en achternaam, e-mailadres, sector, branche, beroep, bedrijfsnaam en postcode.
Persoonsgegevens: gegevens die betrekking hebben op de Bezoeker, waardoor deze geïdentificeerd of identificeerbaar is of kan worden. Deze worden door de Bezoeker zelf ingevoerd en verstrekt aan Advance,  RTL 7 en hun Partners. Hieronder worden onder andere begrepen Contactgegevens, gegevens over geslacht, lP adres en de testgegevens, inclusief score van de Bezoeker.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, model rechten, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten en rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of het geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, in verband brengen, afschermen, uitwissen of vernietigen.
Website: het platform “FC ZZP ” met het internetadres www.FCZZP.nl , waarop Advance, RTL 7 en hun Partners de test “FC ZZP”, inclusief score en hun adviezen, informatie, nieuwsbrieven, adviezen, prijsvragen en producten en diensten aanbieden.
Partners: de door Advance en / of RTL 7 zorgvuldig geselecteerde partijen met wie zij samenwerkt om de informatie, adviezen, prijsvragen, producten en diensten die samenhangen met de Website aan de Bezoeker te kunnen aanbieden. Zij staan vermeld op de website onder het linkje Partners.

Artikel 2 • Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 1) het gebruik van en deelname aan de test en de Website, 2) alle informatie, nieuwsbrieven, adviezen, prijsvragen, aanbiedingen van producten en diensten op de Website en/of van Advance en/of  RTL 7 en 3) de Verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de testgegevens, inclusief score door Advance en RTL 7. Door gebruik te maken van de Website en/of daaraan deel te nemen, gaat de Bezoeker akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
2.    De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het downloaden, opslaan en/of printen van de Algemene Voorwaarden en voor de toegankelijkheid van een opgeslagen kopie. Op de Website zijn daarvoor faciliteiten beschikbaar.
3.    Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. Advance zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.

Artikel 3 • Deelname aan de Website en aanmaken account

1.    Als een Bezoeker zich wil aanmelden op de Website en gebruik wil maken van de diensten van Advance, RTL 7 en/of hun Partners, dan moet hij een Account aanmaken. Daarbij is hij verplicht een aantal (Persoons)gegevens in te vullen en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en wordt hij geattendeerd op de privacyverklaring.
2.    Voor het aanmaken van een Account moet een Bezoeker tenminste 16 jaar of ouder zijn. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren garandeert de Bezoeker dat hij 16 jaar of ouder is en wettelijk bevoegd is om gebruik te maken van de Website.
3.    De Bezoeker garandeert dat alle (Persoons)gegevens die hij aan Advance en RTL 7 verstrekt in het kader van/bij het aanmaken van een Account en de dienstverlening van Advance, RTL 7  en hun Partners, waaronder (maar niet beperkt tot) zijn naam, geslacht, postcode, e-mailadres, branche en beroep volledig, juist en actueel zijn en dat hij het Account alleen voor zichzelf zal gebruiken.
4.    Advance en /of RTL 7 hebben het recht om een aanmelding van een Bezoeker te weigeren, zonder verplicht te zijn tot opgave van een reden.
5.    De Bezoeker kan het Account op elk moment beëindigen door zich uit te schrijven. Alle Persoonsgegevens in of verband houdend met het Account worden dan verwijderd. De Bezoeker stemt ermee in dat Advance, RTL 7 en/of hun Partners dan geen diensten (of bepaalde diensten niet) meer kan verlenen.
6.    Advance en/of RTL 7 hebben het recht om de Bezoeker op ieder moment uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en/of de diensten en zijn Account af te sluiten en te verwijderen, indien de Bezoeker:
o    inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, of de privacy van derden;
o    onrechtmatig handelt en/of anderszins in strijd handelt met relevante wet- en regelgeving;
o    op enige andere wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
o    langer dan drie elkaar opvolgende maanden geen gebruik heeft gemaakt van de diensten en/of zijn Account.
7.    Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van eventuele door hem op de Website geplaatste informatie. Bezoeker vrijwaart Advance en RTL 7 voor alle mogelijke aanspraken van de Bezoeker en/of derden, die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de Website, de test, inclusief score , de informatie, adviezen, prijsvragen, aanbiedingen van producten en diensten van Advance, RTL 7 en/of hun  Partners door de Bezoeker of derden, al dan niet handelend met toestemming van de Bezoeker.

Artikel 4 • Dienstverlening

1.    Advance heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Sommige informatie op de Website is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Advance en/of RTL 7 dragen voor de inhoud van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid. Daarbij is Advance noch RTL 7  aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de verschafte testdata, inclusief score, de  informatie en/of adviezen, met name niet voor onvolledigheid of onjuistheid van die score,  informatie en/of adviezen.
2.    Advance en RTL 7 bieden de Website en de daarop door haar zelf geplaatste informatie aan op “as is”-basis met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (intellectuele eiqendoms)rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garanderen Advance en RTL 7 niet:
o    dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
o    dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen en,
o    dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
3.    Advance en RTL 7 zijn gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van de Bezoeker op schadevergoeding jegens Advance en/ of RTL 7 ontstaat.

Artikel 5 • Intellectuele Eigendomsrechten

1.    De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen (inclusief domeinnamen) berusten bij Advance, RTL 7  en/of haar licentiegevers.
2.    Het is de Bezoeker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advance en RTL 7, op welke wijze ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, waaronder aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens in dat het de Bezoeker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Advance en RTL 7 een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de Website op te vragen en te hergebruiken én/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 6 • Privacy

Bij het bezoeken van de Website, het verwerken van de testdata, inclusief score, het geven van informatie & adviezen door Advance en RTL 7 en het verlenen van diensten door Advance, RTL 7 en hun Partners worden de Persoonsgegevens van de Bezoeker verwerkt. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van de Persoonsgegevens is te raadplegen in de Privacyverklaring. Wij raden de Bezoeker aan dit document goed door te lezen.

Artikel 7 • Aansprakelijkheid

1.    De totale aansprakelijkheid van Advance en RTL 7 wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de dienstverlening van Advance en RTL 7 m.b.t. het gebruik en/of deelname aan de Website, de test, inclusief score , de informatie, adviezen, prijsvragen, producten en diensten aangeboden op, via of in verband met de Website of anderszins is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag van EUR 50,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
2.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
–    redelijke kosten die Bezoeker zou moeten maken om de prestatie van Advance en/of RTL 7 aan de toegezegde diensten te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Bezoeker zelf verder afziet van de diensten of de relatie met Advance en /of RTL 7 beëindigt;
–    redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
–    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Bezoeker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
3.    Advance en RTL 7 zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Bezoeker en/of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van (Persoons)gegevens en/of immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik en/of deelname aan de Website, test, de waardebepaling van de onderneming, alle informatie, gegeven adviezen, prijsvragen, aanbiedingen en diensten op de Website en/of van Advance, RTL 7 en/of hun Partners.

Artikel 8 • Wijziging Algemene Voorwaarden

Advance en/of RTL 7 hebben het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Advance en/of RTL 7 zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden aan de Bezoeker bekendmaken door middel van een e-mail, een nieuwsbrief dan wel door middel van de Website. De Bezoeker is gerechtigd om zijn Account af te sluiten en/of af te zien van de verdere dienstverlening door Advance en/of RTL 7 met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden, als de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van zijn positie zouden inhouden.

Artikel 9 • Toepasselijk recht

1.    Op de (rechts)verhouding tussen Advance, RTL 7 en de Bezoeker en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding en Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.